The North West 2022

Samfunnsutvikling i relasjon til havet

Havet har forma samfunnsutviklinga langs kysten i alle tider. Det handla om å kunne gjeva folk som kom langs kysten ei trygg hamn, og rundt dei trygge hamnene oppstod det samfunn. Alt her skjedde i ein relasjon til havet. Alle jobba sjølve, eller kjente nokon, som jobba i og kring havnæringane. 

Framleis er det på mange måtar slik at det meste langs kysten skjer i ein relasjon til havet. Ja, kanskje meir enn vi trur og reflekterer over. Anten det handlar om å krysse ein fjord for å utvide ein bu- og arbeidsmarknadsregion, eller forvalte ressursar til matproduksjon og energi. Havnæringane står i dag for 70% av norsk eksport og sysselset over 200 000 personar. 

Saman skal vi finne ut korleis vi skal utvikle samfunnet framover, i relasjon til havet. Korleis vi skal skape attraktive stadar å bu og leve, samstundes som vi tek vare på naturen som omgir oss. Vi sjåast i Ålesund 25.04.-01.05. 2022! 


2022_1_.png