Dagny til The North West!

Laurdag 4. september blir det gratis konsert med Dagny på Aksla.

Kom med innspel til The North West 2021!

Vil du kome med innspel til The North West 2021?

Vi arbeider hardt med å planlegge for The North West 2021. Vårt mål er å skape ein arena som er relevant, nyttig og lærerik for alle som deltek!

Næringslivet, offentleg sektor, akademia og innbyggjarane har alle ein viktig rolle for å skape gode og berekraftige regionar for framtida.
Programkomiteen vil gjerne ha dine innspel, slik at vi får gode, relevante og konstruktive arrangement og møteplassar! 

KLIKK HER FOR Å FÅ MEIR INFORMASJON OG DELE DINE INNSPEL

Presentasjon1.jpg

Digitalt utanforskap

The North West og United Future Lab Norway inviterte til webinar om digitalt utanforskap. Vi samla næringsliv, frivilligheita, kommune og akademia til å dele erfaringar og diskutere korleis vi skal løyse dette framover!

I webinaret adresserer vi korleis aukande digitalisering kan føre til at ein ikkje får ta del i samfunnet på lik linje med andre.
Dette kan gjelde både born, eldre, minoritetar, i arbeidslivet og elles der det er mangel på opplæring eller tilgang til digitale verktøy.

Sjå webinaret under: Berekraftsfylket Møre og Romsdal - leave no one behind

The North West, United Future Lab Norway og Møre og Romsdal fylkeskommune inviterte til nettmøte om korleis vi gjer kartlegging om til handling!

Vi skal ta dykk med på reisa frå då kommunane Ålesund, Sula og Giske gjekk inn i FN-prosjektet U4SSC-IP som dei fyrste i Noreg, til Møre og Romsdal som berekraftsfylket nr. 1 i Noreg. Vi skal snakke om korleis det blir arbeidd med å få alle med på laget i berekraftsarbeidet og vise korleis organisajonar, næringsliv og offentleg sektor går frå ord til handling gjennom konkrete prosjekt som skal gjere oss meir berekraftige.

Gjennom arbeid nasjonalt og internasjonalt i ulike partnarskap og i samarbeid med FN, gjer vi kartlegging om til handling, politikk og næring.

Sjå webinaret under: